جمال هنر ::وبلاگ تخصصی هنر

مرکز فروش کتب هنر در کلیه مقاطع :: تلفن:66488471

» کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس :: ۱۸ خرداد ۱۳٩٦
» کنکور کارشناسی ارشد 96 طراحی پارچه و لباس :: ٧ دی ۱۳٩٥
» کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس :: ٧ مهر ۱۳٩٥
» کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس :: ٢۱ دی ۱۳٩٤
» کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس :: ۱٦ مهر ۱۳٩٤
» آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1394 :: ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
» مکتب های سینمایی :: ۱٦ دی ۱۳٩۳
» ثبت نام آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سال 1394 :: ۱۸ آبان ۱۳٩۳
» فروش منابع کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس :: ۱٩ مهر ۱۳٩۳
» کتابهای ارشد هنر :: ۱٩ مهر ۱۳٩۳
» سری کتابهای طراحی لباس :: ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد :: ٢٧ بهمن ۱۳٩٢
» کتاب جدید کارشناسی ارشد گروه هنر :: ٢٤ دی ۱۳٩٢
» فروش منابع کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس :: ٩ آذر ۱۳٩٢
» آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد سال 93 :: ۱٢ آبان ۱۳٩٢
» ارشد پیام نور معماری :: ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» ارشد پیام نور پزوهش هنر :: ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» پیام نور کارشناسی ارشد :: ٦ مهر ۱۳٩٢
» پیام نور کارشناسی ارشد 92 :: ٦ مهر ۱۳٩٢
» کارشناسی ارشد طراحی و دوخت :: ٢۱ شهریور ۱۳٩٢
» کاردانی به کارشناسی سراسری :: ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ترمی 1392 :: ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» کارشناسی ارشد هنر :: ٩ آبان ۱۳٩۱
» ثبت نام کارشناسی ارشد 1392 :: ٩ آبان ۱۳٩۱
» خرید کتابهای پودمانی کارشناسی علمی کاربردی (فرهنگ و هنر ) :: ٤ آبان ۱۳٩۱
» کارشناسی پودمانی دانشگاه علمی کاربردی :: ٤ آبان ۱۳٩۱
» کتاب های درسی هنرستان هنر :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» منابع تاریخ هنر کارشناسی ارشد هنر :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» منابع تاریخ هنر کارشناسی ارشد هنر :: ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» کتابهای مهندسی معماری فراگیر پیام نور :: ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» کتابهای پژوهش هنر فراگیر پیام نور :: ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» کارشناسی ارشد هنر ( کتابهای جدید) :: ٩ مهر ۱۳٩۱
» کارشناسی ارشد هنر :: ٩ مهر ۱۳٩۱
» کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی - پودمانی :: ٢٠ دی ۱۳٩٠
» کارسناسی هنر سراسری ( کنکور هنر ) :: ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» پیام نور ارشد فراگیر معماری :: ٢۳ آبان ۱۳٩٠
» کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی – کاربردی 1390 ترمی :: ٢۳ آبان ۱۳٩٠
» کارشناسی پیام نور هنر :: ٧ آبان ۱۳٩٠
» کارشناسی ارشد پیام نور پژوهش هنر :: ٧ آبان ۱۳٩٠
» کتب جدید :: ۱۳ مهر ۱۳٩٠
» مشاوره :: ۱۳ مهر ۱۳٩٠
» پودمانی :: ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته دانشگاه سراسری) :: ۱۱ اسفند ۱۳۸٩
» دفترچه سوالات کارشناسی ارشد هنر دانشگاه سراسری سال 1390 :: ۱۱ اسفند ۱۳۸٩
» کارشناسی ارشد گروه هنر :: ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
» کتابهای جدید کارشناسی ارشد گروه هنر :: ۳٠ بهمن ۱۳۸٩
» کارشناسی ارشد گروه هنر دانشگاه آزاد :: ٧ بهمن ۱۳۸٩
» کارشناسی ارشد ژ}وهش هنر پیام نور :: ٢۸ دی ۱۳۸٩
» دانش پذیری در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ( پژوهش هنر ) :: ٢۸ دی ۱۳۸٩
» اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ ثبت‌نام آزمون دوره‌های فراگیر مقطع ک :: ۱۸ دی ۱۳۸٩
» کتب جدید هنر :: ٥ دی ۱۳۸٩
» کتاب جدید کارشناسی ارشد هنر :: ٥ دی ۱۳۸٩
» آزمون سراسری 1390 زیر گروه هنر :: ٢۱ آذر ۱۳۸٩
» طراحی فرش دستباف :: ٢ آذر ۱۳۸٩
» کارشناسی ارشد هنر :: ۱۳ آبان ۱۳۸٩
» پژوهش هنر - صنایع دستی - هنر اسلامی - ارتباط تصویری - تصویرسازی - سینما - ادبیات :: ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» کارشناسی ارشد گروه هنر :: ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» دانشگاه آزاد اسلامی - کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی) :: ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» کتاب جدید :: ۱۳ اسفند ۱۳۸۸
» روابط عمومی - علمی کاربردی :: ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» مدیریت امور فرهنگی - علمی کاربردی :: ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» کمک درسی پیام نور ارشد پژوهش هنر :: ٢٤ دی ۱۳۸۸
» پژوهش هنر ارشد پیام نور 88 :: ۱۳ دی ۱۳۸۸
» کارشناسی ارشد پژوهش هنر ( پیام نور) :: ٤ دی ۱۳۸۸
» کتاب جدید گرافیک دانشگاه علمی کاربردی :: ٤ دی ۱۳۸۸
» کنکور هنر :: ٢۸ آذر ۱۳۸۸
» وب سایت جمال هنر :: ٥ آبان ۱۳۸۸
» وب سایت رسمی جمال هنر :: ٢٤ مهر ۱۳۸۸
» رشته جدید دانشگاه آزاد :: ٢٢ مهر ۱۳۸۸
» سینما ( کاشناسی ارشد ) ( سراسری ) :: ۳٠ تیر ۱۳۸۸
» ادبیات نمایشی (کارشناسی ارشد)(سراسری) :: ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» سوالات :: ٢٤ تیر ۱۳۸۸
» کتب جدید :: ۳ خرداد ۱۳۸۸
» وب سایت جمال هنر :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» لوح پیش دبستانی :: ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
» صنایع دستی ( کاردانی به کارشناسی ) سراسری :: ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
» پژوهش هنر ( فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور ) :: ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
» کارگردانی نمایش :: ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد :: ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» طراحی صنعتی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد :: ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» نقاشی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد :: ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» ارتباط تصویری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد :: ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» تصویر سازی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد :: ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» پژوهش هنر کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد :: ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» معرفی کتب هنر :: ٤ بهمن ۱۳۸٧
» مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی کنکور کارشناسی ارشد هنر :: ٤ بهمن ۱۳۸٧
» فلسفه هنر کنکور کارشناسی ارشد هنر :: ٤ بهمن ۱۳۸٧
» صنایع دستی کنکور کارشناسی ارشد هنر :: ۱ بهمن ۱۳۸٧
» طراحی صنعتی کنکور کارشناسی ارشد هنر :: ۱ بهمن ۱۳۸٧
» عکاسی کنکور کارشناسی ارشد هنر :: ۱ بهمن ۱۳۸٧
» ارتباط تصویری ، تصویر سازی ، تصویر متحرک ، نقاشی کنکور کارشناسی ارشد هنر :: ۱ بهمن ۱۳۸٧
» پژوهش هنر کنکور کارشناسی ارشد هنر :: ۱ بهمن ۱۳۸٧
» وبلاگ دیگر :: ٢٢ دی ۱۳۸٧
» تدوین ( علمی - کاربردی ) :: ۱٧ آذر ۱۳۸٧
» ثبت نام کنکور سراسری سال 87 :: ۱٧ آذر ۱۳۸٧
» موزه داری ( کاردانی به کارشناسی ) ( علمی کاربردی) :: ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» صنایع دستی ( کاردانی به کارشناسی ) ( علمی کاربردی) :: ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» موسیقی ( کاردانی به کارشناسی ) ( علمی- کاربردی ) :: ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» موسیقی ( کاردانی به کارشناسی ) ( علمی- کاربردی) :: ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» موسیقی ( کاردانی به کارشناسی ) (سراسری) :: ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» چاپ و نشر ( کاردانی به کارشناسی ) ( علمی – کاربردی ) :: ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» سینما - کارگردانی :: ۱٢ آذر ۱۳۸٧
» جمال هنر :: ۱٢ آذر ۱۳۸٧
» آغاز ثبت نام آزمونهای دانشگاه جامع علمی کاربردی :: ٥ آذر ۱۳۸٧
» موسیقی ( کاردانی به کارشناسی ) :: ۳ آذر ۱۳۸٧
» نقد هنری و ادبی :: ۳ آذر ۱۳۸٧
» قیمت کتاب :: ٢٧ آبان ۱۳۸٧
» تاریخ لباس ایران :: ٢٦ آبان ۱۳۸٧
» کتاب جدید :: ٢٦ آبان ۱۳۸٧
» کتاب جدید کارشناسی ارشد :: ٢٦ آبان ۱۳۸٧
» کارشناسی ارشد :: ٢٦ آبان ۱۳۸٧
» خبر ( دانشگاه آزاد ) :: ۱٥ مهر ۱۳۸٧
» طراحی و تکنولوژی دوخت ( کاردانی به کارشناسی ) ( دانشگاه آزاد ) :: ۱٥ مهر ۱۳۸٧
» ارتباط تصویری ( کاردانی به کارشناسی ) ( دانشگاه آزاد ) :: ۱٥ مهر ۱۳۸٧
» آدرس ( جهت خرید ) :: ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
» طراحی پوشاک ( کاردانی به کارشناسی ) ( علمی کاربردی ) :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» طراحی و تکنولوژی دوخت ( کاردانی به کارشناسی ) ( علمی کاربردی) :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» گرافیک ( کاردانی به کارشناسی ) ( علمی کاربردی) :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» دروس عمومی ( کاردانی به کارشناسی ) ( سراسری و علمی کاربردی ) :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» باستان شناسی (کاردانی به کارشناسی ) ( سراسری ) :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» تکنولوژی طراحی دوخت (کاردانی به کارشناسی ) (سراسری) :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» هنرهای تجسمی ( کاردانی به کارشناسی ) ( سراسری ) :: ۱٧ شهریور ۱۳۸٧
» گرافیک ( کاردانی به کارشناسی ) ( سراسری ) :: ۱٧ شهریور ۱۳۸٧
» کنکور هنر ( کارشناسی ) قسمت 2 :: ٢٢ فروردین ۱۳۸٧
» کنکور هنر ( کارشناسی ) قسمت1 :: ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
» کارشناسی ارشد هنر :: ۳ اسفند ۱۳۸٦
» صنایع دستی کاردانی به کارشناسی :: ٧ بهمن ۱۳۸٦
» طراحی پوشاک کاردانی به کارشناسی :: ٧ بهمن ۱۳۸٦
» تکنولوژی دوخت کاردانی به کارشناسی :: ٧ بهمن ۱۳۸٦
» گرافیک کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی :: ٦ بهمن ۱۳۸٦
» خرید کتاب :: ٥ بهمن ۱۳۸٦
» دانشگاه علمی کاربردی :: ٥ بهمن ۱۳۸٦
» کتاب راهنمای کامل دوخت :: ۳ بهمن ۱۳۸٦
» کتاب جدید :: ٥ دی ۱۳۸٦
» کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) صنایع دستی :: ۱ دی ۱۳۸٦
» کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) تکنولوژی طراحی دوخت :: ۱ دی ۱۳۸٦
» کاردانی به کارشناسی ( کارشناسی ناپیوسته ) نقاشی :: ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) گرافیک :: ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» خريد کتاب :: ٢٤ آذر ۱۳۸٦
» کارشناسی هنر (کنکور هنر) :: ٢۳ آذر ۱۳۸٦
» کاردانی معماری :: ٢۳ آذر ۱۳۸٦
» کاردانی طراحی دوخت :: ۱۸ آذر ۱۳۸٦
» کاردانی نقاشی :: ۱۸ آذر ۱۳۸٦
» کاردانی گرافیک :: ۱۳ آذر ۱۳۸٦
» کاردانی و کارشناسی هنر :: ٩ آذر ۱۳۸٦
» کتب هنر :: ٢ آذر ۱۳۸٦
» موسسه انتشاراتی جمال هنر :: ٢ آذر ۱۳۸٦